Mooi & Puur, exclusieve wandafwerkingen en interieursAlgemene voorwaarden Mooi & Puur VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN MOOI & PUUR VOF

Mooi & Puur VOF is gevestigd te Vught, Nederland
KvK nr. 64924254
Btw nr. NL855905190B01
E-mail mooienpuurwonen@gmail.com

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden worden de volgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij
nadrukkelijk anders aangegeven:
* Opdrachtgever: de wederpartij van Mooi & Puur VOF;
* Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening/ de afspraak tussen Mooi & Puur VOF en de
opdrachtgever op basis waarvan Mooi & Puur VOF dienstverlening levert tegen betaling.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Mooi & Puur VOF en
opdrachtgever waarop Mooi & Puur VOF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Mooi & Puur VOF
waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien opdrachtgever de opdracht aan Mooi & Puur VOF heeft verleend om deze specifiek door
Mooi & Puur VOF te laten uitvoeren, is Mooi & Puur VOF gerechtigd een andere persoon de opdracht
te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit – voor elk geval afzonderlijk – schriftelijk werd
overeengekomen.
2.6 Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt
over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaatsvinden.

Artikel 3: Offertes
3.1 De door Mooi & Puur VOF vrijblijvende offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij schriftelijk
anders aangegeven.
3.2 Mooi & Puur VOF is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de
opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte door opdrachtgever, behoudt Mooi & Puur VOF zich
het recht voor de offerte binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te
herroepen of daarvan af te wijken.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Mooi & Puur VOF daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mooi & Puur VOF anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde offerte verplicht Mooi & Puur VOF niet tot het verrichten van een deel van de
in de offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3.6 De prijzen in de offertes van Mooi & Puur VOF zijn inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7 Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Mooi & Puur VOF binden
Mooi & Puur VOF niet.

Artikel 4: Tot stand komen van de overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtgever en Mooi & Puur VOF komt tot stand op het moment dat de
offerte van Mooi & Puur VOF schriftelijk wordt aanvaard door de opdrachtgever en door Mooi &
Puur VOF wordt omgezet in een order, dan wel dat de werkzaamheden van Mooi & Puur VOF
aanvangen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en
in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mooi & Puur VOF zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Mooi & Puur VOF de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Mooi & Puur VOF daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
gevolg heeft. Mooi & Puur VOF is te allen tijde gerechtigd de door de opdrachtgever verlangde
wijzigingen c.q. aanvullingen van de opdracht niet te aanvaarden.

Artikel 6: Opzegging
6.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd eenzijdig een aan Mooi & Puur VOF gegeven opdracht geheel of
gedeeltelijk te annuleren; vroegtijdige beëindiging kan alleen plaatsvinden met toestemming van
Mooi & Puur VOF.

6.2 Indien de gegeven opdracht met toestemming van Mooi & Puur VOF geheel of gedeeltelijk wordt
geannuleerd is de opdrachtgever gehouden aan Mooi & Puur VOF alle met het oog op de uitvoering
van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten waaronder de kosten van voorbereiding en de
kosten van voor de opdracht vrijgemaakte arbeidskrachten te vergoeden tegen de door
Mooi & Puur VOF in haar offerte opgenomen prijzen. Bovendien heeft Mooi & Puur VOF recht op
vergoeding van winstderving en van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Mooi & Puur VOF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
7.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever
Mooi & Puur VOF schriftelijk in gebreke te stellen. Mooi & Puur VOF dient daarbij een redelijke
termijn, van maximaal drie maanden, te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden.
Mooi & Puur VOF is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
7.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie waarvan Mooi & Puur VOF aangeeft dat
deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mooi & Puur VOF wordt verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Mooi & Puur
VOF is verstrekt, heeft Mooi & Puur VOF het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4 Mooi & Puur VOF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mooi & Puur
VOF is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mooi & Puur VOF kenbaar hoorde te zijn.
7.5 Indien voor Mooi & Puur VOF meerwerk voortvloeit uit onjuistheid of onvolledigheid van door de
opdrachtgever aangeleverde informatie is Mooi & Puur VOF gerechtigd deze meerkosten in rekening
te brengen.
7.6 In afwijking van lid 5 zal Mooi & Puur VOF geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien
de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mooi & Puur VOF kunnen
worden toegerekend.
7.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mooi & Puur
VOF de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.8 Opdrachtgever vrijwaart Mooi & Puur VOF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar
is.
7.9 Eventuele meubels dienen minimaal anderhalve meter van de wand te staan. De opdrachtgever
is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat bij het verplaatsen van meubels
of andere handelingen die noodzakelijk zijn om de ruimte behangklaar te maken c.q. te behangen.

Indien de opdrachtgever de medewerkers van Mooi & Puur VOF verzoekt tot het verplaatsen van
meubels, dan geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
7.10 Er moet voldoende werkruimte zijn voor de behangers in verband met het gebruik van een
behangtafel e.d.
7.11 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afdekken van eventueel kwetsbare oppervlakten / vloeren

Artikel 8: Oplevering van het werk
8.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, of;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen; neemt opdrachtgever een deel van het werk
in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

Artikel 9: Klachten
9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na
ontdekking doch uiterlijk 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aan Mooi & Puur
VOF schriftelijk worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mooi & Puur VOF in staat is adequaat te
reageren.
9.2 Zolang de klacht door Mooi & Puur VOF niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van
opdrachtgever bestaan.

Artikel 10: Honorarium
10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen.
10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld
op grond van de werkelijk bestede uren, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden
worden verricht.
10.3 Indien Mooi & Puur VOF met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt,
is Mooi & Puur VOF niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Dit is het geval
wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen
dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten
van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Mooi & Puur VOF, dat in redelijkheid niet
van Mooi & Puur VOF mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten
tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
10.4 In andere gevallen dan als bedoeld in art. 10 onder lid 3 is opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na
het aangaan van de overeenkomst. Na verstrijken van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het ontbinden van de overeenkomst indien de bevoegdheid tot
verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid inzake de Wet.
10.5 Mooi & Puur VOF zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of
tarief schriftelijk kenbaar maken. Mooi & Puur VOF zal daarbij de omvang van en de datum waarop
de verhoging zal ingaan, vermelden.
10.6 Indien de opdrachtgever de door Mooi & Puur VOF kenbaar gemaakte verhoging van het
honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na
de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te
annuleren voor de in de kennisgeving van Mooi & Puur VOF genoemde datum waarop de prijs- of
tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 11: Facturatie en betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Mooi & Puur VOF
aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie
schorten de betalingsverplichting niet op.
11.2 Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Door Mooi & Puur VOF
mogen pas administratiekosten in rekening worden gebracht, nadat Mooi & Puur VOF de
opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand, waarbij door Mooi & Puur VOF gewezen is op de
bijkomende kosten en daarbij aan de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft geboden om
alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen en de opdrachtgever het bedrag niet binnen deze
termijn heeft voldaan.
11.3 Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag.
11.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Mooi & Puur VOF maakt ter verkrijging van voldoening
– zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In ieder
geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse
Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
11.5 Indien Mooi & Puur VOF hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
11.6 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van opdrachtgever.
11.7 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de
opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Mooi & Puur VOF en de
verplichtingen van de opdrachtgever jegens Mooi & Puur VOF onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Mooi & Puur VOF niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan tenzij en voor zover de aansprakelijkheid
van Mooi & Puur VOF ter zake is verzekerd.
12.2 In alle gevallen waarin Mooi & Puur VOF een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt kunnen
de eventueel aangesproken werknemers van Mooi & Puur VOF eveneens een beroep daarop doen
als was deze bepaling door betrokken werknemers bedongen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op elke overeenkomst tussen Mooi & Puur VOF en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3 De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Mooi & Puur VOF is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
Mooi & Puur VOF het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.